ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1 Algemeen

De bedingen van onze algemene voorwaarden zijn volledig van toepassing op al onze handelsverrichtingen, niettegenstaande om het even welke bijkomstige of tegenstrijdige bedingen meegedeeld door onze contractspartijen, tenzij wij deze uitdrukkelijk of schriftelijk hebben aanvaard. Door inontvangstname van dit document erkent de contractspartij van onze voorwaarden kennis genomen te hebben en zich zonder voorbehoud ermee akkoord te hebben verklaard, behoudens schriftelijke betwisting binnen de vijf werkdagen na de eerste mededeling van onze algemene voorwaarden. De nietigheid van een clausule, of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee van de overige algemene voorwaarden.

Art. 2. Overeenkomsten

Al onze voorstellen, catalogi, brochures, priislijsten en de diverse inlichtingen meegedeeld aan de cliënt vormen geen aanbiedingen en zijn volledig vrijblijvend gesteld. Een overeenkomst met ons komt slechts tot stand nadat wij een bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard of bevestigd.

Art. 3 Prijzen

Alle aanbiedingen en prijzen worden steeds berekend aan de dagprijzen toegepast door onze eigen leveranciers en aan de wisselkoersen van de dag. Wij houden ons het recht voor de verkoopsprijzen aan te passen in volgende gevallen: stijging van de prijzen toegepast door onze leveranciers, valutaschommelingen, wijzigingen in belastingsvoer, alsook bij het niet nakomen van de contractueel overeengekomen af te nemen hoeveelheden.

Art. 4. Leveringen

De leveringstermijn wordt slechts bij benadering aangeduid en zonder waarborg van een vaste leveringsdatum. Het verstrijken van deze termijn geeft de koper niet het recht de overeenkomst als ontboden te beschouwen of aanspraak te maken op schadevergoeding wegens vertraging. Indien wij wegens onvoorziene omstandigheden worden verhinderd onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke mededeling te beëindigen en zonder betaling van schadevergoeding. Gebreken aan machines en materieel, staking, het tekort aan vervoermiddelen bij ons of bij onze leveranciers, zullen steeds als gevallen van overmacht worden beschouwd.

Art. 5. Controle – Garantie

De koper hoort de goederen onmiddellijk bij de ontvangst na te zien. Transportschade en/of transportmanco’s dienen onmiddellijk op de vrachtbrief vermeld bij de ondertekening voor ontvangst; onzichtbare transportschade dient binnen de 24u na ontvangst schriftelijk gemeld te worden. Klachten in verband met transportschade of –verlies kunnen later niet meer aanvaard worden. Andere onzichtbare beschadigingen/verborgen gebreken bij levering, kunnen slechts tot vervanging aanleiding geven, wanneer zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 8 dagen na ontdekking ervan worden ingediend. De waarborg van de verkoper beperkt zich uitdrukkelijk tot de vervanging van die producten die als defect worden aanvaard, met uitsluiting van andere vergoedingen of schadeloosstellingen. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de praktische effectieve toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen.

Art. 6. Eigendoms- en risico-overdracht

Ongeacht hun levering blijven de goederen onze eigendom tot de integrale betaling van de prijs, kosten en interesten inbegrepen. Indien de geleverde goederen zijn doorverkocht door de cliënt en de levering reeds geheel of gedeeltelijk heeft plaats gehad voordat de betaling van de bedragen die ons toekomen, is geschied, zijn wij gerechtigd tot de opbrengst van bedoelde doorverkoop of de uit die doorverkoop voortvloeiende vordering, en dit, zonder afbreuk aan ons recht de doorverkoop te laten vernietigen of als niet-tegenwerpelijk te beschouwen. Het vervoer van de goederen geschiedt steeds op risico van de klant en zonder verantwoordelijkheid van ons bedrijf; zelfs ingeval de levering franco werd overeengekomen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging en andere die zich, door welke oorzaak ook, tijdens het transport kunnen voordoen. Er wordt slechts een verzekering voor het transport gesloten wanner de koper ons dit schriftelijk vraagt en hij er de kosten van draagt.

Art. 7. Betaling

De facturen zijn, behoudens anders vermeld, betaalbaar te Braine l’Alleud. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto-en bankkosten zijn ten laste van de koper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. In geval van niet betaling op de vastgestelde vervaldag legt dit, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest op van 8,5% per jaar, en dit tot volledige betaling. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van elke, ook gedeeltelijke factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 8.5% met een minimum van 150 Euro en een maximum van 1860 Euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op de verkoopsvoorwaarden. Alle innings-en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de koper. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst. De verzendingsdatum of het ter beschikking van de koper stellen stelt het beginpunt vast van de betalingstermijnen.

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 8.

Art. 8.  Ontbinding

Voor alle gevallen waarin de overeenkomst wordt ontbonden op instructie of lastens de cliënt, verbindt deze zich ertoe ons als schadevergoeding voor gederfde winst een forfaitaire som die overeenstemt met 20% van de overeengekomen prijs te betalen, tenzij wordt bewezen dat de schade groter is, indien de verkochte goederen reeds in productie zijn, hebben wij recht op een volledige schadevergoeding. Niettemin hebben wij steeds het recht en de keuze om hetzij ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding, hetzij dwanguitvoering te vorderen.

Art 9. Schuldenregeling

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Nijvel bevoegd. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat aangaande alle betwistingen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, het Belgisch recht van toepassing is. Alle kosten i.v.m. de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria zijn ten laste van de koper.